Warunki korzystania

1. Zakres zastosowania klauzuli dot. oprogramowania

(a) Niniejsza klauzula dot. oprogramowania ma zastosowanie wyłącznie do przekazania oprogramowania standardowego – na czas określony lub bezterminowo- jako część lub w powiązaniu z dostawą odpowiednich części sprzętowych lub jako wyłączny produkt w formie oprogramowania do użytkowania, w razie potrzeby z oprogramowaniem przekazywana jest także dokumentacja. Przy tym istnieje możliwość, że oprogramowanie będzie dostarczane na różnych komputerach lub innych urządzeniach o różnych funkcjach jak tablety, hand helds, laptopy, smartfony lub inne urządzenia względnie do pobrania przez Internet (w dalszej części określane razem jako „oprogramowanie”). Niniejsza klauzula dot. oprogramowania ma zastosowanie do całej dostawy o ile naruszenie zobowiązań lub funkcjonowania wynika z oprogramowania. W pozostałym zakresie obowiązują ogólne warunki dostaw sprzętowych Big Dutchman, względnie ustalenia na podstawie umowy dostawy.
(b) Firmware nie stanowi oprogramowania w rozumieniu niniejszej klauzuli dot. oprogramowania.
(c) O ile niniejsza klauzula dot. oprogramowania nie zawiera regulacji, obowiązują ogólne warunki dostaw Big Dutchman względnie uzgodnienia na podstawie umowy dostawy.
(d) W związku z niniejszą klauzulą dot. oprogramowania firma Big Dutchman nie zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych. Wymagają one odrębnego uzgodnienia.

2. Dokumenty

Firma Big Dutchman zastrzega sobie prawa autorskie i wszystkie prawa do użytkowania dokumentacji oprogramowania w sposób nieograniczony. Dokumenty nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez zgody firmy Big Dutchman.

3. Prawa do użytkowania

W przypadku oprogramowania odmiennie od wszystkich innych ogólnych warunków handlowych i warunków umownych obowiązuje co następuje:
(a) Big Dutchman udziela klientowi niewyłączne prawo do użytkowania oprogramowania. Prawo do użytkowania obowiązuje, o ile nie uzgodniono inaczej, w kraju dostawy sprzętu. Prawo do użytkowania ograniczone jest do uzgodnionego okresu, w przypadku braku takiego postanowienia przyjmuje się, że prawo użytkowania jest czasowo nieograniczone.
(b) O ile prawo do użytkowania udzielane jest na czas określony, uzupełniająco obowiązują następujące postanowienia: Klient może wykorzystywać oprogramowanie tylko ze sprzętem określonym w dokumentach umowy lub specjalnie zatwierdzonym przez Big Dutchman, w przypadku braku takiego postanowienia wraz ze sprzętem z którym dostarczane jest oprogramowanie. Korzystanie z oprogramowania z innym urządzeniem wymaga wyraźnej pisemnej zgody dostawcy.
(c) Jesli w dokumentach umownych określona jest większa liczba urządzeń, klient może używać przekazanego oprogramowania tylko na jednym z takich urządzeń (licencja prosta) o ile klientowi nie udzielono licencji wielokrotnej zgodnie z punktem 3 (j).
(d) Przekazanie oprogramowania ma miejsce wyłącznie w wersji możliwej do maszynowego odczytu (object code).
(e) Klient może sporządzić kopię oprogramowania , która będzie stosowana tylko do celów zabezpieczenia (kopia bezpieczeństwa). W pozostałym zakresie klient może powielać oprogramowanie tylko w ramach licencji wielokrotnej zgodnie z punktem 3 (j).
(f) Klient poza przypadkami § 69e ustawy o prawach autorskich (dekompilacja) nie jest uprawniony do zmiany oprogramowania, zwrotnego opracowania, tłumaczenia i podziału na części. Klient nie może usuwać żadnych alfanumerycznych i innych oznaczeń nośników danych i musi je przenosić na kopię bezpieczeństwa bez zmian.
(g) Big Dutchman udziela klientowi- w przypadku istotnego powodu- odwołalnego prawa do przenoszenia praw do użytkowania na strony trzecie. W przypadku zakupu z urządzeniem, klient może jednak przekazywać prawa do użytkowania stronom trzecim tylko wraz z urządzeniem, które nabył z oprogramowaniem od firmy Big Dutchman. W przypadku przeniesienia praw do użytkowania na strony trzecie klient musi zapewnić, że stronie trzeciej nie zostaną udzielone żadne dodatkowe prawa do użytkowania oprogramowania niż klientowi na podstawie niniejszej umowy oraz że na stronę trzecią zostaną nałożone przynajmniej zobowiązania dotyczące oprogramowania, jakie są określone w tej umowie. Przy tym klient nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Klient nie jest uprawniony do udzielania podlicencji. Jeśli klient przekazuje oprogramowanie stronie trzeciej, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów wykonawcy i zwalnia w tym zakresie Big Dutchman.
(h) W przypadku oprogramowania do którego Big Dutchman posiada pochodne prawo użytkowania i nie jest oprogramowaniem Open Source (oprogramowanie zewnętrzne), obowiązują dodatkowo i przede wszystkim przed postanowieniami punktu 3 warunki użytkowania uzgodnione między Big Dutchman i jego licencjodawcą, o ile dotyczą one klienta (np. End User License Agreement); na nie wskazuje Big Dutchman lub w razie potrzeby klient z zapewnieniem ich dostępności na żądanie.
(i) W przypadku oprogramowania typu Open Source obowiązują przed postanowieniami punktu 3 warunki użytkowania, którym podlega oprogramowanie Open Source. Big Dutchman wyda klientowi kod źródłowy tylko w takim zakresie, w jakim wymagają tego warunki użytkowania oprogramowania Open Source. Big Dutchman poinformuje klienta o istnieniu warunków użytkowania przekazanego oprogramowania Open Source i udostępni mu warunki użytkowania o ile wymagane jest to zgodnie z warunkami użytkowania.
(j) Do użytkowania oprogramowania w obrębie większej liczby urządzeń klient potrzebuje odrębnie uzgodnionego prawa użytkowania. To samo obowiązuje w przypadku użytkowania oprogramowania w sieciach, nawet jeśli nie dochodzi do powielania oprogramowania. W wyżej wymienionych przypadkach (w dalszej części „licencja wielokrotna) obowiązują dodatkowo i przeważając nad tymi postanowieniami punktu 3 (a) do (i) następujące postanowienia (aa) i (bb).
(aa) Założeniem w przypadku licencji wielokrotnej jest wyraźne, pisemne potwierdzenie dostawcy dotyczące liczby dopuszczalnych kopii, które klient może sporządzić na podstawie przekazanego oprogramowania oraz dotyczące liczby urządzen względnie miejsc roboczy, w obrębie których można korzystać z oprogramowania. W przypadku licencji wielokrotnych obowiązuje punkt 3 (g) zdanie 2 jednak z uwzględnieniem, że licencje wielokrotne mogąbyć przekazywane przez klienta stronie trzeciej tylko jeśli będą przekazywane ze wszystkimi urządzeniami, w obrębie których stosowane jest oprogramowanie.
(bb) Klient będzie przestrzegał postanowień dotyczących powielania przekazanych mu przez Big Dutchmann razem z licencją wielokrotną. Klient będzie przekazywał informacje dotyczące miejsc, w których znajdują się wszystkie kopie i przedkładał je na żądanie Big Dutchman.

4. Przeniesienie ryzyka

Uzupełniająco do artykułu IV s. 5 ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje: W przypadku przekazania oprogramowania z użyciem elektronicznych środków komunikacji (np. przez Internet) ryzyko przechodzi w chwili gdy oprogramowanie opuści obszar wpływu dostawcy (np. w chwili pobrania).

5. Dalsze obowiązki w zakresie współdziałania zamawiającego i odpowiedzialność.

Uzupełniająco do artykułu VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje Klient musi podjąć wszystkie wymagane działania, aby uniknąć lub ograniczyć szkody spowodowane przez oprogramowanie. W szczególności klient będzie dbał o regularne zabezpieczanie programów i danych. Jeśli klient w sposób zawiniony naruszy to zobowiązanie, firma Big Dutchman nie będzie odpowiadała za powstałe wskutek tego skutki, w szczególności za przywrócenie utraconych lub uszkodzonych danych lub programów. Zmiana wymogu wniesienia dowodu nie jest powiązana z powyższą regulacją.

6. Wady rzeczowe

(1) W przypadku oprogramowania przekazanego na czas nieokreślony VIII ogólnych warunków handlowych Big Dutchman w zakresie dostawy towarów jest modyfikowany jak niżej:
(a) Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych oprogramowania wynosi 12 miesięcy. Nie obowiązuje to, jeśli ustawa zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (konstrukcje budowlane i ich elementy), 479 ust. 1 (roszczenie regresowe) i 634a Abs. 1 Nr. 2 (wady budowlane) BGB -kodeksu cywilnego przewidują dłuższe terminy oraz w przypadku zawinionego działania powodującego śmierć, okaleczenie ciała lub naruszenie zdrowia, w przypadku celowego naruszenia zobowiązań lub naruszenia wskutek niedbałości, w przypadku celowego ukrycia wady oraz niezachowaniu gwarancji dotyczącej właściwości produktu. Termin rozpoczyna się w chwili przeniesienia ryzyka. Regulacje ustawowe dotyczące wstrzymania upływu, wstrzymania lub nowego biegu terminu pozostają nienaruszone.
(b) Jako wady rzeczowe uznaje się tylko wykazane przez klienta lub możliwe do odtworzenia odchylenia od specyfikacji. Wada rzeczowa jednak nie występuje jeśli nie występuje w ostatnio przekazanej klientowi wersji orpogramowania lub jeśli możliwe jest do przeprowadzenia jej wykorzystanie przez klienta. (c) Roszczenia w zakresie wad muszą być niezwłocznie zgłaszane pisemnie. Wady w zakresie odpowiedneigo środowiska przetwarzania danych muszą zostać możliwie dokładnie opisane. (d) Roszczenia z tytułu wad nie przysługują jeśli:

 • wystąpi niezanczne odchylenie od uzgodnionych parametrów
 • wystąpi nieznaczne naruszenie użyteczności
 • wystąpią szkody, które powstają wskutek niedbałego lub nieprawidłowego stosowania
 • w przypadku szkód, które powstają wskutek szczególnych oddziaływań zewnętrznych, których nie uwzględniono w umowie.
 • w przypadku zmian lub rozbudowy prowadzonej przez klienta lub strony trzeciej i skutków tych działań.
 • jeśli przekazane oprogramowanie nie jest kompatybilne ze środowiskiem do przetwarzania danych klienta i
 • jeśli przekazywane oprogramowanie nie jest kompatybilne z urządzeniami, które nie zostały zatwierdzone przez Big Dutchman

(e) Jeśli w przypadku oprogramowania stwierdzono wadę rzeczową, Big Dutchman należy najpierw udzielić możliwości poprawienia oprogramowania w odpowiednim terminie. Big Dutchman ma możliwość wyboru sposobu przeprowadzenia takich działań.
(f) O ile firma Big Dutchman nie wybierze innej formy przeprowadzenia takich działań, będą one miały na celu usunięcie wady rzeczowej oprogramowania w następujący sposób:
(aa) Firma Big Dutchman przekaże zastępczo nowy stan wydania (aktualizacja) lub nową wersję (upgrade) oprogramowania, o ile będą one dostępne dla Big Dutchman lub możliwe do udostępnienia. Jeśli firma Big Dutchman udzieliła klientowi licencji wielokrotnej, klient może sporządzić na podstawie przekazanej aktualizacji względnie upgrade liczbę kopii, która odpowiada licencji wielokrotnej.
(bb) Do przekazania aktualizacji względnie upgrad-u firma Big Dutchman przekaże klientowi rozwiązanie pośrednie pozwalające na poradzenie sobie z wadą rzeczową, o ile jest to możliwe przy rozsądnych nakładach a klient nie jest w stanie w związku z wadą rzeczową realizować dalej zadań, które nie mogą ulec przesunięciu.
(cc) Jeśli dostawrczony nośnik lub dokumentacja jest wadliwa, klient może wymagać tylko, aby firma Big Dutchman wymieniła je na niewybrakowaną.
(dd) Usunięcie wady rzeczowej ma miejsce zgodnie z wyborem firmy Big Dutchman u klienta lub w firmie Big Dutchman, w ramach zdalnej konserwacji lub osobiście przez autoryzowanych monterów Big Dutchman. Jeśli firma Big Dutchman zdecyduje się na usunięcie u klienta, klient przekaże do dyspozycji sprzęt i oprogramowanie oraz inne stany eksploatacji (razem z wymaganym czasem rozliczenia) wraz z odpowiednim personelem obsługi. Jeśli firma Big Dutchman wybierze konserwację zdalną, klient zapewni odpowiednie połączenie i dostęp online do dostarczonego sprzętu i w razie potrzeby udostępni personel, aby sprawdzić funkcje na miejscu pod kontrolą personelu Big Dutchman. Klient przekaże Big Dutchman niezbędne do usunięcia wady dokumenty i informacje a w razie potrzeby w ramach dostępu online.
(ee) Na życzenie Big Dutchman klient umożliwi dostęp na potrzeby konserwacji zdalnej względnie zapewni warunki zdalenj konserwacji dla Big Dutchman stosując przepisy ochrony danych osobowych zgodnie z niemieckim prawem.
(g) Jeśli naprawa się nie powiedzie- klient może- bez naruszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z artykułem VII ogólnych warunków Big Dutchman w zakresie dostawy towarów- odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie.
(h) W przypadku reklamacji z tytułu wad płatności mogą być zachowane przez klienta tylko w zakresie, w którym pozostają w odpowiednim stosunku do występujących wad rzeczowych. Klient może ponadto zachować płatności tylko jesli dochodzone są wdy co do których uzasadnienia nie ma wątpliwości. Jeśli zgłoszone wady nie wystąpiły firma Big Dutchman będzie uprawniona do żądania zwrotu od klienta powstałych nakładów.
(i) Odnośnie roszczeń odszkodowawczych obowiązuje w pozostałym zakresie artykuł VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje Dalsze roszczenia lub inne niż określone w punkcie 6 ze strony klienta w stosunku do Big Dutchman i podmiotów wspierających go w realizacji dotyczące wad rzeczowych są wykluczone.
(2) Dla oprogramowania przekazanego na czas określony obowiązuje zamiast artykułu VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje
(a) Jako wady rzeczowe uznaje się tylko wykazane przez klienta lub możliwe do odtworzenia odchylenia od specyfikacji. Wada rzeczowa jednak nie występuje jeśli nie występuje w ostatnio przekazanej klientowi wersji oprogramowania lub jeśli możliwe jest do przeprowadzenia jej wykorzystanie przez klienta.
(b) Roszczenia w zakresie wad muszą być niezwłocznie zgłaszane pisemnie. Wady w zakresie odpowiedniego środowiska przetwarzania danych muszą zostać możliwie dokładnie opisane.
(c) Roszczenia z tytułu wad nie przysługują jeśli:

 • wystąpi nieznaczne odchylenie od uzgodnionych parametrów
 • wystąpi nieznaczne naruszenie użyteczności
 • wystąpią szkody, które powstają wskutek niedbałego lub nieprawidłowego stosowania
 • w przypadku szkód, które powstają wskutek szczególnych oddziaływań zewnętrznych, których nie uwzględniono w umowie.
 • w przypadku zmian lub rozbudowy prowadzonej przez klienta lub strony trzeciej i skutków tych działań.
 • jeśli przekazane oprogramowanie nie jest kompatybilne ze środowiskiem do przetwarzania danych klienta i
 • jeśli przekazywane oprogramowanie nie jest kompatybilne z urządzeniami, które nie zostały zatwierdzone przez Big Dutchman

(d) Jeśli w przypadku oprogramowania stwierdzono wadę rzeczową, Big Dutchman należy najpierw udzielić możliwości poprawienia oprogramowania w odpowiednim terminie. Big Dutchman ma możliwość wyboru sposobu przeprowadzenia takich działań.
(f) O ile firma Big Dutchman nie wybierze innej formy przeprowadzenia takich działań, będą one miały na celu usunięcie wady rzeczowej oprogramowania w następujący sposób:
(aa) Firma Big Dutchman przekaże zastępczo nowy stan wydania (aktualizacja) lub nową wersję (upgrade) oprogramowania, o ile będą one dostępne dla Big Dutchman lub możliwe do udostępnienia. Jeśli firma Big Dutchman udzieliła klientowi licencji wielokrotnej, klient może sporządzić na podstawie przekazanej aktualizacji względnie upgrade liczbę kopii, która
(bb) Do przekazania aktualizacji względnie upgrad-u firma Big Dutchman przekaże klientowi rozwiązanie pośrednie pozwalające na poradzenie sobie z wadą rzeczową, o ile jest to możliwe przy rozsądnych nakładach a klient nie jest w stanie w związku z wadą rzeczową realizować dalej zadań, które nie mogą ulec przesunięciu.
(cc) Jeśli dostarczony nośnik lub dokumentacja jest wadliwa, klient może wymagać tylko, aby firma Big Dutchman wymieniła je na niewybrakowaną.
(dd) Usunięcie wady rzeczowej ma miejsce zgodnie z wyborem firmy Big Dutchman u klienta lub w firmie Big Dutchman, w ramach zdalnej konserwacji lub osobiście przez autoryzowanych monterów Big Dutchman. Jeśli firma Big Dutchman zdecyduje się na usunięcie u klienta, klient przekaże do dyspozycji sprzęt i oprogramowanie oraz inne stany eksploatacji (razem z wymaganym czasem rozliczenia) wraz z odpowiednim personelem obsługi. Klient przekaże Big Dutchman niezbędne do usunięcia wady dokumenty i informacje a w razie potrzeby w ramach dostępu online. Jeśli firma Big Dutchman zdecyduje się na zdalną konserwację klient przekaże specjalistyczny personel, aby sprawdzić funkcje z poziomu lokalnego.
(ee) Na życzenie firmy Big Dutchman klient udostępni dostęp na potrzeby konserwacji zdalnej.
(f) Jeśli naprawa się nie powiedzie- klient może- bez naruszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z artykułem VII ogólnych warunków Big Dutchman w zakresie dostawy towarów- odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie.
(g) Odnośnie roszczeń odszkodowawczych obowiązuje w pozostałym zakresie artykuł VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje Dalsze roszczenia lub inne niż określone w punkcie

7. Przemysłowe prawa ochronne i prawa autorskie: wady prawne.

Jako dodatkowy wymóg do artykułu VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów obowiązuje: (1) O ile nie uzgodniono inaczej firma Big Dutchman jest zobowiązana do realizacji dostawy w kraju miejsca dostawy z pozbawieniem przemysłowych praw ochrony i praw autorskich strony trzeciej (w dalszej części prawa ochronne). O ile strona trzecia wnosi roszczenia w związku z naruszeniem praw ochronny przez dostawy realizowane przez Big Dutchman zgodnie z umową w stosunku do klienta i są one uzasadnione, firma Big Dutchman będzie odpowiadać względem klienta w przypadku oprogramowania przekazanego bezterminowo w ciągu uzgodnionego terminu przedawnienia dla wad rzeczowych a w przypadku oprogramowania przekazanego na czas określony w trakcie terminu ustawowego, jak niżej:
(a) Firma Big Dutchman będzie, zgodnie ze swoim wyborem albo pozyskiwać dla takich dostaw prawa do użytkowania lub zmieniać je w taki sposób, aby nie naruszać praw ochronnych, względnie dokonywać ich wymiany. Jesli dla danych warunków w Big Dutchman nie będzie to możliwe, klientowi będzie przysługiwać ustawowe prawo do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia.
(b) Obowiązki dostawcy w zakresie wniesienia odszkodowania w pozostałym zakresie określone są wg artykułu VII ogólnych warunków handlowych firmy Big Dutchman odnośnie dostaw towarów.
(c) Wymienione wcześniej obowiązki dostawcy istnieją jeśli klient powiadomi Big Dutchman o roszczeniach dochodzonych przez stronę trzecią niezwłocznie, nie uzna naruszenia a firmie Big Dutchman przysługiwać będzie prawo do zastrzeżenia możliwości podjęcia działań obronnych i negocjacji ugodowych. Jeśli klient wstrzyma korzystanie z dostawy w związku ze zmniejszeniem szkody lub innych istotnych powodów, jest zobowiązany do poinformowania strony trzeciej, że wstrzymanie użytkowania nie oznacza uznania naruszenia prawa ochronnego.
(2) Roszczenia zamawiającego są wykluczone o ile odpowiada on za naruszenie praw ochronnych.
(3) Ponadto roszczeni zamawiającego są wykluczone o ile naruszenie praw ochronnych wynika ze specjalnych danych przekazanych przez zamawiającego, lub nieprzewidzianego przez Big Dutchman zastosowania, lub okoliczności spowodowanych tym, że dostawa została zmieniona przez klienta lub zastosowania z produktami, które nie zostały dostarczone przez Big Dutchman.
(4) Dla naruszeń praw ochronnych obowiązują przewidziane dla roszczeń zamawiającego w punkcie 7 nr 1 (a) postanowienia punktu 6 nr 1 (h) i punktu nr 1 (e) zdanie 1.
(5) W przypadku istnienia innych wad prawnych obowiązują postanowienia punktu 6
(6) Dalsze lub inne niż określone w punkcie 7 roszczenia zamawiającego w stosunku do Big Dutchman lub firm wspierających ten podmiot dotyczące wad prawnych są wykluczone.